دوشنبه, 29 مرداد 1397

تاریخچه مدیران شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه 

 

     1- شرکت سهامی آب منطقه ای غرب

      آقای مهندس سید جلال میرزادگان

          o  شروع مدیریت    23/3/58  خاتمه مدیریت   1/7/62  

 

       آقای مهندس ستار محمودی

          o  شروع مدیریت     1/7/62   خاتمه مدیریت  22/2/70 

   

       آقای مهندس داوود آقاجانی

          o  شروع مدیریت    22/2/70    خاتمه مدیریت   5/5/73 

 

       آقای مهندس حبیب ا... بیطرف

          o  شروع سرپرستی 9/5/73  خاتمه سرپرستی 27/6/73

  

 

      آقای مهندس اصغرتهرانی

          o  شروع مدیریت     27/6/73  خاتمه مدیریت 20/7/76   

  

 

       آقای مهندس صمد رجاء

          o  شروع مدیریت     20/7/76  خاتمه مدیریت  23/7/79

  

 

       آقای مهندس اصغر میرزایی

          o  شروع مدیریت     23/7/79  خاتمه مدیریت  25/5/83 

 

       آقای مهندس مظفر صفری

          o  شروع مدیریت    25/5/83  و آخرین مدیرعامل آب منطقه ای غرب

 

   2- شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

                  آقای مهندس مظفر صفری      

          o   شروع مدیریت      1385   خاتمه مدیریت 87/4/25

 

                  آقای مهندس محمد کهریزی

          o   شروع مدیریت    25/4/87   خاتمه مدیریت  92/6/12

 

                  آقای مهندس کیاست امیریان

          o   شروع مدیریت  92/6/12  و تاکنون نیز ادامه دارد...بازدید:4343
آخرین به روزرسانی: 1393/09/18