پنجشنبه, 2 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

در سلسله نشست های گفتگوی تالاب هشیلان مطرح شد:

ما در مقابل تغییرات اقلیمی ناتوان نیستیم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه معاون حفاظت و بهره برداری، معاون برنامه ریزی و جمعی از کارشناسان شرکت در همایش و نشست تالاب هشیلان که توسط اداره کل...

توسط همکاران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه صورت گرفت:

تقدیر و تجلیل از تلاشهای مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه طی نامه ای جمع کثیری از همکاران شرکت از زحمات و تلاشهای بهرام درویشی مدیرعامل شرکت، معاونین و ذیحساب شرکت تقدیر بعمل...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه درامور منابع آب شهرستان روانسر:

رضایت مردم وخدمات رسانی منطبق بر صیانت از منابع آب باید سرلوحه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : مدیرعامل به همراه جمعی از مدیران وکارشناسان ضمن بازدید از امور منابع آب شهرستان روانسر از نزدیک با همکاران این اداره...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشست با دفتر حقوقی عنوان کرد:

دفتر حقوقی نگاهبان سیستم و حافظ اموال و داراییهای شرکت است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت، مدیر و کارشناسان دفتر حقوقی برگزار گردید بر صیانت از حق و حقوق دولت و حفظ اموال و...