پنجشنبه, 2 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97-11-م فروش 6 دستگاه ماشین آلات طی مزایده شماره 97/9 مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/14 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:32

پروژه بازسازی بند و کانال نیرژ سفلی و علیا شهرستان ثلاث باباجانی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:66

احداث کانال پاونار و زعفران سرپل ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:36

تجدید مناقصه احداث مخزن 3000 متر مکعبی بتنی شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:47

پایدار سازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ و کارهای باقیمانده اراضی شبکه ساحل چپ پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:35

97-8-ب واگذاری فعالیت حفظ و حراست از سدهای در دست بهره برداری استان طی مناقصه شماره 97/5/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/03

بازدید:34

97-7-ب واگذاری انجام عملیات توقیف و انسداد چاههای غیر مجاز و ... در قالب گروههای گشت و بازرسی طی تجدید مناقصه شماره 97/4/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/22

بازدید:53

احداث مخزن 3000 متر مکعبی بتنی شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/22

بازدید:99

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی بند و کانال حلول مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:79

: طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه کانال میراب شهرستان ثلاث باباجانی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:51

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی بند و کانال نیرژ مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/15

بازدید:55

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی کانال و بند بریشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/15

بازدید:59

97-10-م اجاره مجموعه ورزشی چند منظوره طی تجدید مزایده شماره 97/6 مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/10/01 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/10

بازدید:82

6-97-ب واگذاری انجام عملیات توقیف و انسداد چاههای غیر مجاز و ... در قالب گروههای گشت و بازرسی طی مناقصه شماره 97/4/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/26 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/08

بازدید:59

97-9-م فروش 5 دستگاه خودرو سواری طی مزایده شماره 97/8 مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/09/19 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/28

بازدید:133

97-8-م فروش یکدستگاه حفار ویرث با متعلقات مزایده یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1397/09/10 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/21

بازدید:59

عملیات اجرایی پروژه خطوط ، ابنیه و تجهیزات شبکه چپ تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:101

97-7-م اجاره زمینهای کشاورزی دیم مجاور سد سلیمانشاه به مساحت 837024 متر مربع مزایده شماره 97/7 مزایده یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1397/09/05 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

بازدید:199

97-6-م اجاره مجموعه ورزشی چند منظوره طی مزایده شماره 6-97-م مزایده یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1397/08/30 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

بازدید:126

عملیات فنس کشی و احداث جاده دسترسی پیرامونی محوطه بهره برداری سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/02

بازدید:78

« 1 2 3 4 » صفحه: