پنجشنبه, 26 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

تغییرنامه صاحب پروانه بهره برداری ازآب سطحی 13021447118

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماب( در دسترس دفاتر پیشخوان)

شرح خدمت:

تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

مدارک مورد نیاز:

سند مالکیت - مدارک شناسایی - تایید کاربری اراضی و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارشناس مربوطه

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفتر  حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره ثبت اسناد،اداره جهاد کشاورزی،اداره کل منابع طبیعی،اداره راه و ترابری

هزینه های انجام خدمت:

هزینه کارشناسی،هزینه صدور پروانه

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

شعب مرکزی شهرستان های تابعه

شماره حساب:

شماره حساب هرشهرستان متفاوت است(استعلام از دفتر پیشخوان)

نام صاحب حساب:

امور آب شهرستان مربوطه

مدت زمان اجرای خدمت:

 14 روز

شرایط خاص خدمت:

----
 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

مراجعه به دفتر پیشخوان وارائه درخواست کتبی متقاضی

 

1 روز

2

اخذ فرم درخواست محضری وسایر مدارک حقوقی مورد نیاز از متقاضی

 

1 روز

3

اظهار نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

 

4 روز

4 اخذ پاسخ استعلام از اداره امور اراضی در رابطه با تغییر کاربری زمین مورد نظر   2 روز
5 ارائه فرم اعلام نظر کمیسیون به متقاضی   1 روز
6 اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل از نظر بحث مالکیت   3 روز
7 اخذ تعهد رسمی از متقاضی در خصوص قبول نظریه کمیسیون   1 روز
8 تغییر نام مجوز بهره برداری   1 روز
 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

فرم تغییر نام دریافت فایل
فرم کارشناسی دریافت فایل
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفتر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی سطحی و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:535
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05