پنجشنبه, 2 اسفند 1397

1395

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی 103006/ت 53458 ه 1395/08/19
  بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی 50669/53555 1395/05/06

1394

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه درمان بیمه تامین وحفظ سلامت کارکنان 94/19/140/5/100 رفاه وبازنشستگی 1394/03/30
  ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری ومقابله با فساد 127698 شکایات و بازرسی 1394/09/30

1393

عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ممنوعیت برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی دستگاه های اجرایی به بخش های دولتی 2688/93/210 1393/02/30
  جرائم رایانه ای جرائم رایانه ای 1393/02/07
  افزایش حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق افزایش حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق 723/190/93 1393/05/05

1391

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل برداشت شن و ماسه 1391/10/24

1390

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون سلامت اداری 1390/08/07

1389

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قوانین عمومی و ملی آب 1389/06/08
  دستور العمل انتقال سهام 1389/05/19

1386

عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اصل 44 قانون اساسی 1386/11/08

1369

آئین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آئین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی به کلیه 1369/06/14

1363

آئین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آئین نامه اجرایی نحوه صدورپروانه مصرف معقول 1363/05/01

1350

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب 1350/08/30