|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

تلفن تماس متولیان خدمت

ردیف محورخدمت(خدمت کلان) عنوان خدمت شناسه خدمت درخواست خدمت/تحویل خدمت تلفن تماس متولی خدمت
1 ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی  تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446135 درخواست خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002

2 صدور مجوز توسعه چشمه 13021446137 درخواست خدمت
3 آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه 13021446119 درخواست خدمت
4 صدور پروانه حفر چاه جدید 13021446100 درخواست خدمت
5 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 درخواست خدمت
6 صدور پروانه حفر چاه به جای قنات 13021446108 درخواست خدمت
7 صدور مجوزکف شکنی چاه 13021446106 درخواست خدمت
8 صدور مجوز لایروبی چاه 13021446109 درخواست خدمت
9 صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری 13021446111 درخواست خدمت
10 تجدید مجوزهای حفر چاه 13021446102 درخواست خدمت
11 صدور مجوز ادامه حفاری چاه 13021446116 درخواست خدمت
12 صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه 13021446117 درخواست خدمت
13 صدور مجوز اصلاح کروکی چاه 13021446118 درخواست خدمت
14 صدور مجوز نصب منصوبات چاه 13021446104 درخواست خدمت
15 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه 13021446105 درخواست خدمت
16 صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه 13021446113 درخواست خدمت
17 صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه 13021446123 درخواست خدمت
18 تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه 13021446124 درخواست خدمت
19 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه 13021446125 درخواست خدمت
20 صدور مجوز کف شکنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه برداری قنات و ... 13021446110 درخواست خدمت
21 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی 13021446122 درخواست خدمت
22 صدور مجوز بهره برداری از چشمه 13021447110 درخواست خدمت
23 صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه 13091446130 درخواست خدمت
24 تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446132 درخواست خدمت
25 تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت 13091446133 درخواست خدمت
26 تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب (شارژ کنتور) 13021446136 درخواست خدمت
27 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه 13021446126 درخواست خدمت
28 رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه 13021446127 درخواست خدمت
29 صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه 13021446128 درخواست خدمت
30 صدور پروانه بهره برداری از چاه 13021446120 درخواست خدمت
31 صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446131 درخواست خدمت
32 صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446134 درخواست خدمت
33 صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه 13021446121 درخواست خدمت
34 صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه 13011446129 درخواست خدمت
35 ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی  تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها ومجاری آبی 13022125101 درخواست خدمت

دکتر تاجبخش

09185602480

36 انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125100 درخواست خدمت
37 انعقاد قرارداد اجاره بستررودخانه ها برای احداث مزارع پرورش وتکثیر آبزیان 13022125102 درخواست خدمت
38 انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح 13012125103 درخواست خدمت
39 رسیدگی به اعتراضات درکمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستروحریم رودخانه ها 13092125104 درخواست خدمت
40 ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب 13011447108 تحویل خدمت

مهندس درویشی

083-38394358

41 صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب 13011447107 تحویل خدمت
42 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی 15031447109 درخواست خدمت
43 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی 13021447117 درخواست خدمت
44 صدورپروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120 درخواست خدمت
45 صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی 13021447101 درخواست خدمت
46 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی 13021447102 درخواست خدمت
47 صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 درخواست خدمت
48 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447103 درخواست خدمت
49 صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی 13021447104 درخواست خدمت
50 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی 13021447105 درخواست خدمت
51 صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی 13021447106 درخواست خدمت
52 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13011447100 درخواست خدمت
53 ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور  ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی 13091451100 تحویل خدمت

مهندس عنایتی

083-38360005

54 ارائه آمار و اطلاعات نیروگاههای برقآبی 13091451104 تحویل خدمت
55 ارائه اطلاعات شرکتهای حفاری چاه آب 13091451101 تحویل خدمت
56 ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (ممنوعیت دشتها) 13091451102 تحویل خدمت
57 تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب 13091451103 تحویل خدمت
58 پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی  13021448102 تحویل خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002

مهندس درویشی

083-38394358

59 پاسخ  به  استعلام  تأمین  آب  متقاضیان  شهری،  صنعتی وکشاورزی از طریق پساب های شهری و آبهای غیر متعارف  13091448108 تحویل خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002
60 پاسخ به استعلام تامین منابع آب  13091448103 تحویل خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002
61 پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی  13091448104 تحویل خدمت دکتر تاجبخش
62 پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی  13091448101 تحویل خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002

مهندس درویشی

083-38394358
63 پاسخ به استعلام حد حریم دریا (صادقی فر) 13091448105 تحویل خدمت دکتر تاجبخش
64 پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآوردههای نفتی ذینفعان صنعت آب  13021448100 تحویل خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002

مهندس درویشی

083-38394358

65 پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آّب  13021448107 تحویل خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002

مهندس درویشی

083-38394358
66 پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور  13092127000 تحویل خدمت مهندس حیدری
67 ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ها  13022124113 درخواست خدمت  
68 تایید ادامه بهره برداری از چاههای موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ  13022124104 درخواست خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002

69 تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری  13012124105 درخواست خدمت
70 تایید استقرار دستگاه حفاری چاه 13022124111 درخواست خدمت
71 تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاههای حفاری چاه  13022124109 درخواست خدمت
72 تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت) دستگاه حفاری چاه  13012124106 درخواست خدمت
73 تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری  13022124110 درخواست خدمت
74 تایید برداشت مصالح رودخانه ای  13012124107 درخواست خدمت

دکتر تاجبخش

09185602480

75 تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه 13022124112 درخواست خدمت تهران
76 تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه 13022124108 درخواست خدمت
77 تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی 13092124103 درخواست خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002
78 تایید صلاحیت شرکتهای کنتورساز(ممدوحی) 13012124100 درخواست خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002
79 تایید صلاحیت مدیران عامل و مسئولان فنی شرکتهای حفاری چاه(ممدوحی) 13012124114 درخواست خدمت
80 تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی (ممدوحی) 13012124102 درخواست خدمت
81 تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی(ممدوحی) 13012124101 درخواست خدمت
82 تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعملهای صنعت آب کشور تدوین پیش نویس قوانین  ومقرارت،ضوابط،استانداردهاودستورالعملهای  صنعت  آب کشور 13092128000 تحویل خدمت شرکت مادر تخصصی 
83 تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور 13092130000 تحویل خدمت شرکت مادر تخصصی 
84 تهیه و انتشار تعرفه آب تهیه و انتشار تعرفه آب 13022129000 تحویل خدمت شرکت مادر تخصصی 
85 جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور 13092131000 تحویل خدمت

دکترشیخی فر

083-38370196

86 خدمات امور مشترکین صنعت آب  صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی 13022126100 تحویل خدمت

مهندس حسن آبادی

083-38379800

87 صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی 13022126103 درخواست خدمت
88 صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی 13022126101 درخواست خدمت
89 ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی 13022126104 درخواست خدمت
90 اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی 13022126102 درخواست خدمت
91 صدورمجوزطرح های گردشگری وکارآفرینی پیرامون منابع وتاسیسات آبی صدورمجوزطرح های گردشگری وکارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی 17062132000 درخواست خدمت

دکتر شیخی فر

083-38370196

92 فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی 18081450000 تحویل خدمت مهندس جلیلیان
93 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور  نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برقآبی  13011449102 تحویل خدمت

مهندس درویشی

083-38394358
94 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب  13011449103 تحویل خدمت
95 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب  13011449104 تحویل خدمت
96 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب  13011449105 تحویل خدمت
97 نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاههای غیرمجاز  13011449101 تحویل خدمت

مهندس کمالی منش

083-38360002

98 نظارت بر عملکرد مشاوران گروههای گشت و بازرسی منابع آبی  13011449100 تحویل خدمت
99 پاسخگویی به استعلامات دستگاههای قضایی، اجرایی و سایر مراجع پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاههای قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار  13091448106 تحویل خدمت مهندس حیدری

 تاریخ ثبت : 1401/02/15
  آخرین به روزرسانی : 1402/10/17
 مدیر سایت
 5549
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 53
 • بیشترین بازدید همزمان : 570
 • بازدید امروز : 2,125
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 14,712,770
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/27 11:27:37
 • شناسه IP شما : 3.230.173.188

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بلوار زن - ضلع غربی پالایشگاه نفت
 • کدپستی : 99669 - 67147
 • تلفن : 0833837135 08338374145
 • فاکس : 08338370203
 • پست الکترونیکی : kermanshah[at]kshrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 08338374149