خدمات شرکت

صدور پروانه حفر چاه جدید

شناسه خدمت : 13021446100
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

تجدید مجوز های حفر چاه

شناسه خدمت : 13021446102
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

شناسه خدمت : 13021446103
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز نصب منصوبات چاه

شناسه خدمت : 13021446104
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور وتغییر منصوبات چاه

شناسه خدمت : 13021446105
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز کف شکنی چاه

شناسه خدمت : 13021446106
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه به جای قنات

شناسه خدمت : 13021446108
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز لایروبی

شناسه خدمت : 13021446109
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز کف شکنی, لایروبی, ادامه پیشکار, بغل بری, پینه برداری قنات و..

شناسه خدمت : 13021446110
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز حفر گالری , چاه کمکی, برقوزنی ودور برداری

شناسه خدمت : 13021446111
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه

شناسه خدمت : 13021446113
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز ادامه حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446116
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446117
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز اصلاح کروکی چاه

شناسه خدمت : 13021446118
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

آزمایش پمپاژ وتعیین آبدهی چاه

شناسه خدمت : 13021446119
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدو پروانه بهره برداری چاه

شناسه خدمت : 13024446120
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه

شناسه خدمت : 13021446121
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 15031446122
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
تأمین آب
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه

شناسه خدمت : 13021446123
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446124
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446125
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446126
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه

شناسه خدمت : 13021446127
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446128
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه

شناسه خدمت : 13011446129
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه

شناسه خدمت : 13091446130
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه

شناسه خدمت : 13011446131
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه

شناسه خدمت : 13011446132
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

تخصیص وتحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت

شناسه خدمت : 13091446133
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

شناسه خدمت : 13011446134
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

شناسه خدمت : 13011446135
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب (شارژ کنتور)

شناسه خدمت : 13021446136
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز توسعه چشمه

شناسه خدمت : 13021446137
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با حفر واجازه برداشت ومصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی

شناسه خدمت : 13011447100
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور مجوز تغییرنوع مصرف/تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی

شناسه خدمت : 13021447101
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور وتغییر منصوبات برداشت از آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447102
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447103
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447104
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آب های سطحی

شناسه خدمت : 13021447105
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور پروانه المثنی بهره برداری از آب های سطحی

شناسه خدمت : 13021447106
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری ونگهداری از تأسیسات تأمین آب

شناسه خدمت : 13011447107
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری ونگهداری از تأسیسات انتقال وتوزیع آب

شناسه خدمت : 13011447108
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی

شناسه خدمت : 15031447109
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور مجوز بهره برداری از آب چشمه

شناسه خدمت : 13021447110
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور پروانه بهره برداری از اب های سطحی واحدهای کشاورزی

شناسه خدمت : 13021447117
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور مجوز تغییر واصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447118
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

شناسه خدمت : 13021447120
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب

شناسه خدمت : 13021448100
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی وکیفی منابع آبی

شناسه خدمت : 13061448101
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام اعتبار ومندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13021448102
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تامین منابع آب

شناسه خدمت : 13091448103
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین حد بستر وحریم رودخانه ها, مسیل ها وانهار طبیعی

شناسه خدمت : 13091448104
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام حد حریم دریا

شناسه خدمت : 13091448105
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی, نهادهای نظارتی , اجرایی وقانونگذار

شناسه خدمت : 130914484106
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

8-پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13021448107
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تأمین آب متقاضیان شهری, صنعتی وکشاورزی از طریق پساب های شهری وآب های غیر متعارف

شناسه خدمت : 13091448108
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت وبازرسی منابع آبی

شناسه خدمت : 13011449100
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
نظارت وارزیابی پیمانکاران ومشاوران صنعت آب کشور

نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیر مجاز

شناسه خدمت : 13011449101
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
نظارت وارزیابی پیمانکاران ومشاوران صنعت آب کشور

نظارت وارزیابی پیمانکاران بهره برداری, نگهداری وتعمیرات نیرو گاه های برق آبی

شناسه خدمت : 13011449102
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
نظارت وارزیابی پیمانکاران ومشاوران صنعت آب کشور

نظارت وارزیابی پیمانکاران ومشاوران تاسیسات تأمین آب

شناسه خدمت : 13011449103
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
نظارت وارزیابی پیمانکاران ومشاوران صنعت آب کشور

نظارت وارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع وانتقال آب

شناسه خدمت : 13011449104
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
نظارت وارزیابی پیمانکاران ومشاوران صنعت آب کشور

نظارت وارزیابی پیمانکاران ومشاوران طرح های عمرانی صنعت آب

شناسه خدمت : 13011449105
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
نظارت وارزیابی پیمانکاران ومشاوران صنعت آب کشور

فرهنگ سازی وارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت : 18081450000
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
آموزش
فرهنگ سازی وارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

ارائه آمار واطلاعات حفر واجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13091451100
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

ارائه اطلاعات شرکت های حفاری چاه آب

شناسه خدمت : 13091451101
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی(ممنوعیت دشت ها)

شناسه خدمت : 13091451102
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

تولید وارائه آمار واطلاعات پایه منابع آب

شناسه خدمت : 13091451103
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

5-ارائه آمار واطلاعات نیرو گاه های برق آبی

شناسه خدمت : 13091451104
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارایه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

تأیید صلاحیت شرکت های کنتور ساز

شناسه خدمت : 13012124100
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارائه تأیید یه های مرتبط با صنعت آب کشور

تایید صلاحیت وتعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آب

شناسه خدمت : 13012124101
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی
ارائه تأیید یه های مرتبط با صنعت آب کشور