چهارشنبه, 8 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

شماره خبرنامه عکس روی جلد
1 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال اول، شماره1،دیماه 97
2 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال اول، شماره2،بهمن ماه
3 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال اول، شماره 3،اسفند
4 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 4، فروردین 98
5 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 5،اردیبهشت ماه 98
6 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 6، خردادماه 98
7 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 7 تیرماه 98
8 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 8 مردادماه 98
9 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 9 شهریورماه 98
10 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 10 مهرماه 98
11و12 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 11و12 آبانماه و آذرماه 98
13و14 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 13و14 دیماه و بهمن ماه 98
15و16 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 15و 16 اسفند ماه 98 و فروردین 99
17 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 17 اردیبهشت 99
     

 

 بازدید:2001
آخرین به روزرسانی: 1399/03/10