سه‌شنبه, 12 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

معاونت برنامه ریزی

این معاونت در حال حاضر با مدیریت جناب آقای وحید مومنه و با هدف تدوین شیوه نامه های عملیاتی در زمینه های برنامه ریزی ،سازماندهی نیروی انسانی ،بهبود مدیریت با اجرای برنامه و طرحهای مصوب عملیاتی و نظارت بر حسن اجرای آنها در شرکت،تنظیم بودجه عملیاتی وسرمایه ای وجاری شرکت،تعرفه ها وارزش اقتصادی آب وشاخصهای اقتصادی کلیه طرحهای مطالعاتی،ایجاد مرکزآمار و اطلاعات،طراحی و نظارت آموزشهای مناسب ضمن خدمت،بررسی وتعیین میزان تخصیص آب با توجه به امکانات موجود حوزه یا محدوده مطالعاتی، و درنهایت تهیه وتنظیم خط مشی ها وبرنامه های دراز     مدت، میان مدت وکوتاه مدت مدت سالانه شرکت وپیشنهاد آن به وزارت نیرو، در حال فعالیت می باشد. 

شرح وظایف:

 • تدوین شیوه نامه های عملیاتی در زمینه های برنامه ریزی ،سازماندهی نیروی انسانی ،بهبود مدیریت با اجرای برنامه وطرحهای مصوب عملیاتی ونظارت بر حسن اجرای آنها در شرکت
 • تنظیم بودجه عملیاتی وسرمایه ای وجاری شرکت وتهیه گزارش عملکرد بودجه
 • محاسبه قیمت تمام شده آب ، تعرفه ها وارزش اقتصادی آب وشاخصهای اقتصادی کلیه طرحهای مطالعاتی وسنجش وارزیابی واولویت بندی آنها در سیستم یکپارچه مدیریت آب
 • ایجاد مرکزآمار واطلاعات (سیستم اطلاعات مدیریت MIS ) وتهیه نرم افزارهای مورد نیاز در زمینه های فنی ومالی اداری
 • تدوین روشها وسیاستهای مناسب جهت افزایش کارآئی فعالیتها وبرنامه های در دست اجراء
 • همکاری با سازمان مدیریت منابع آب در تهیه وتدوین خط مشی ها،استانداردها وشاخص های عمومی فعالیتهای ستادی وپشتیبانی در زمینه های مالی وبودجه ، نیروی انسانی ،آموزشی بهره وری و خدمات مدیریتی
 • بررسی وشناسائی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران وکارکنان صنعت آب در قالب برنامه های آموزشی و وزارت نیرو
 • طراحی ونظارت آموزشهای مناسب ضمن خدمت وارزیابی میزان اثر بخشی آنها ـ بررسی روشهای تأمین منابع مالی وسرمایه گذاری ومشارکت بخش خصوصی در طرحها وپروژه های توسعه منابع آب
 • پیگیری ونظارت بر انجام فعالیتهای تحقیقاتی با توجه به اولویتهای مورد نیاز شرکت
 • بررسی وتعیین میزان تخصیص آب با توجه به امکانات موجود حوزه یا محدوده مطالعاتی و نظارت بر امور آب استانها تخصیص آب وپروانه بهره برداری صادره توسط امور آب استانها
 • بررسی عملکرد طرحها وبرنامه توسعه منطقه از نظر مقایسه هدفهای کمی وکیفی پیش بینی شده ومشخص نمودن تنگناها وعوامل بازدارنده وارائه پیشنهاد برای رفع آنها
 • تهیه وتنظیم خط مشی ها وبرنامه های دراز مدت،میان مدت وکوتاه مدت مدت سالانه شرکت وپیشنهاد آن به وزارت نیرو .

 بازدید:4127
آخرین به روزرسانی: 1399/07/19