پنجشنبه, 2 اسفند 1397

خلاصه آمار پرسنل در سال 96

نوع استخدام

حکمی

پیمانی

طرح

مدت معین

تعاونی

جمــع

کل کارکنان

51

53

95

95

39

333

کارمندی

48

51

64

45

0

208

کارگری

3

2

31

50

39

125

 بازدید:4670
آخرین به روزرسانی: 1397/02/16