پنجشنبه, 30 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

شاخص های اختصاصی سال97
محور:بهبود بهره‌برداری˓ مطالعات پایه منابع آب
ردیف شرح فعالیت
1     مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (سدها)
2     مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (شبکه‌ها)
3    تجهیز نقاط به ابزار اندازه‌گیری جریان
4   مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز 
5     تکمیل و تجهیز شبکه پایش منابع آب سطحی و زیر زمینی
محور:حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و سواحل˓احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
6      تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مرحله اول ساماندهی
7    مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز
8    تجهیز چاه‌ها به ابزار اندازه‌گیری هوشمند
محور :تامین˓ انتقال و توزیع آب توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های خروجی از کشور
9      طرح‌های کوچک تأمین آب(توسعه و بهبود)
10     احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی ( مرزی و غیرمرزی) 
11     حجم مخازن سدها (مرزی) 
12      اجرای عملیات ساماندهی رودخانه‏هابازدید:295
آخرین به روزرسانی: 1398/01/21