پنجشنبه, 26 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

شماره خبرنامه عکس روی جلد
1 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال اول، شماره1،دیماه 97
2 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال اول، شماره2،بهمن ماه
3 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال اول، شماره 3،اسفند
4 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 4، فروردین 98
5 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 5،اردیبهشت ماه 98
6 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 6، خردادماه 98
7 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 7 تیرماه 98
8 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 8 مردادماه 98
9 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 9 شهریورماه 98
10 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 10 مهرماه 98
11و12 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 11و12 آبانماه و آذرماه 98
13و14 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 13و14 دیماه و بهمن ماه 98
15و16 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 15و 16 اسفند ماه 98 و فروردین 99
17 خبرنامه داخلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سال دوم، شماره 17 اردیبهشت 99
     

 

 بازدید:1668
آخرین به روزرسانی: 1399/03/10