پنجشنبه, 26 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه 13021447111

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماپ

شرح خدمت:

جابجایی چاه به دلیل رفع نقص فنی یا کاهش فاحش آبدهی

مدارک مورد نیاز:

-درخواست کتبی

-تکمیل فرم شماره 1

 - فیش هزینه کارشناسی

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

هزینه های انجام خدمت:

- هزینه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ   ....................... ریال   

-هزﻳﻨﻪ ﺟﺒﺮاﻧﻲ به ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز برای مصارف صنعت و خدمات در دشت ممنوعه  .................... رﻳﺎل  

-هزینه نظارت بر آزمون ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎه  .................................. ریال    

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

کرمانشاه

شماره حساب:

2175083702009

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای کرمانشاه

مدت زمان اجرای خدمت:

55روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی ) 

شرایط خاص خدمت:

----

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

اخذ درخواست کتبی ، فرم درخواست محضری، اسناد مالکیت ، لیست شرکاء و حقابه بران چاه باتایید شورای اسلامی روستا از متقاضی

 

10روز

2

اخذ میزان و حدود اراضی تحت شرب از جهاد کشاورزی همچنین امکان انجام روشهای آبیاری نوین در صورت نیاز (‌برای چاه های کشاورزی ) و اخذ میزان آب مورد نیاز فعلی از سایر سازمان های مرتبط

 

-

3

بررسی حقوقی مدارک ارائه شده

 

4روز

4

ستعلام سابقه آماری چاه از دفتر مطالعات شرکت در مورد چاههای مشمول مواد 10 و 11 آئین نامه اجرائی قانون

 

7روز

5

اخذ هزینه کارشناسی ، بازدید چاه و تهیه گزارش فنی

 

10روز

6

طرح پرونده در کمیسیون و تعیین مشخصات فنی چاه

 

10روز

7

علام نظریه کمیسیون به متقاضی و صدور مجوز عقد قرارداد با شرکت حفاری دارای صلاحیت

 

2روز

8

علام نظریه کمیسیون به متقاضی و صدور مجوز عقد قرارداد با شرکت حفاری دارای صلاحیت

 

7روز

9

هیه گزارش کارشناسی تعیین منصوبات بهره برداری، پس از انجام عملیات مندرج در مجوز و آزمایش پمپاژ

 

10روز

10

صدور پروانه بهره برداری از چاه

 

5روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

فرم تعهد نامه انسداد دریافت فایل
فرم حفر گمانه دریافت فایل
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفتر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی سطحی و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:586
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05