پنجشنبه, 2 اسفند 1397

برگزیده سایت
کدام بخش از وب سایت بیشتر نظر شما را جلب نموده است؟


نحوه برخورد کارکنان به طور کلی چگونه بوده است؟
نحوه برخورد کارکنان به طور کلی چگونه بوده است؟


آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟


فرم نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد نظر شما ارائه شده است؟


کیفیت ارائه خدمات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
کیفیت ارائه خدمات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه را در مراحل مختلف کاری چگونه ارزیابی می کنید؟