جمعه, 23 آذر 1397

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شرکت آب منططقه ای کرمانشاه
  • حوزه مدیرعامل
   • مشاور : ------ --------
   • سرپرست شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : مروت قبادی
   • مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل
    • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل : ---- ----
    • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل : فرشاد اجاقی
    • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل : ---- ----
   • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
    • مسئول بازرسی و شکایات : خلیل افسری
   • گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
    • گروه تحقیقات کاربردی
     • مدیریت حراست
      • دفتر حراست و امور محرمانه : شهرام مطاعی
     • مدیریت حقوقی
      • دفتر حقوقی : علی اصغر احمدی
     • مدیریت روابط عمومی
      • اداره روابط عمومی : جواد جوادی
     • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
      • دفترمطالعات پایه منابع آب : سید مهران وحدتی
      • دفترمطالعات پایه منابع آب : فتح اله محسنی پور
      • دفترمطالعات پایه منابع آب : والی عنایتی
      • دفترمطالعات پایه منابع آب : مهران وحدتی
    • معاونت منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی
     • معاونت مالی و پشتیبانی : بهرام درویشی
     • معاونت مالی و پشتیبانی : سیاوش مرادی
     • معاونت مالی و پشتیبانی : مهدی عباسی
     • معاونت مالی و پشتیبانی : غلامرضا باقری
    • معاونت برنامه ریزی
     • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : وحید مومنه
     • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : عزت اله خیراللهی
     • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : شهرام شیخی فر
     • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : بهروز منشی افتخاری
    • معاونت طرح و توسعه
     • معاونت طرح و توسعه : محسن کیوانیا
     • معاونت طرح و توسعه : همایون فرخی
     • معاونت طرح و توسعه : سید محسن رضوی
     • معاونت طرح و توسعه : شاهین پیروی
     • معاونت طرح و توسعه : آرش صیادی
    • معاونت حفاظت و بهر ه برداری
     • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : محمود رضا شهلایی
     • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : علی مرادی
     • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : ناصر قنبرپور
     • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : عادل سهرابی
     • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : محمدرضا احضاری
     • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : ملک میرزا درویشی